url: https://youtu.be/e1YUTiXFrvQ
description: shakuhachi & violin Sound Source of Dozan Fujiwara https://shakuhachihack.com/archives/author/fujiwara_dozan?page=sound-source
post_type: sound_source
archive_link: https://shakuhachihack.com/archives/sound_source